Burgerparticipatie door de ogen van kinderen

Prof. De Greef, gelieerd aan de Vrije Universiteit van Brussel en Maastricht University, schreef onderstaand artikel over Burgerparticipatie door de ogen van kinderen. De genoemde meting wordt opnieuw verricht aan het einde van de vijf dialoogsessies.

Burgerparticipatie is niet nieuw en bestaat in Nederland al jaren. Toch krijgt deze vorm van participatie op dit moment veel aandacht. Een belangrijk kenmerk van het betrekken van ervaringsdeskundigen via adviesraden is het vergroten van de invloed van ‘gewone burgers’ en belanghebbenden op beleidsvorming en -uitvoering. Door het inzetten van adviesraden wil de lokale overheid de democratische betrokkenheid van de burger versterken. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) ziet deze vorm van burgerparticipatie als politieke vernieuwing waarmee het draagvlak voor beleid wordt vergroot.

Pröpper en Steenbeek (1999) hebben een participatieladder samengesteld, waarbij ze 7 verschillende vormen van inspraak onderscheiden (zie figuur 1):

Figuur 1: De participatieladder volgens Pröpper en Steenbeek (1999)
Bestuursvorm Rol van de overheid
Directe democratie Overheid biedt ondersteuning aan partijen voor maken van keuzes
Samenwerking Overheid en partijen hebben gelijkwaardige rol en vullen samen plannen in
Delegering Overheid biedt ruime kaders voor andere partijen om in te vullen
Participatie Overheid biedt ruimte binnen planvorming voor meepraten en meebeslissen van betrokkenen
Consultatie Overheid biedt een gesloten oplossing waar partijen binnen strikte randvoorwaarden kunnen meepraten
Voorlichting Overheid informeert andere partijen over beslissingen
Autoritair Overheid geeft geen informatie maar kiest eigen weg

Deze ladder toont vormen van inspraak van zeer actief tot niet actief. Met name de grote steden en middelgrote steden blijken zeer vooruitstrevend te zijn. Inspraak door ervaringsdeskundigen of burgers is in veel soorten mogelijk en de mate van invloed wisselt sterk: die hangt samen met de gekozen methode. Het lijkt momenteel een oplossing voor veel beleidsmakers, maar blijkt niet de eenvoudigste te zijn. In de meeste gevallen is de stem van de burger of ervaringsdeskundige leidend, maar soms blijkt het tegenovergestelde de werkelijkheid te zijn. Bij het onderzoeken of inspraak van burgers en - in dezen - Raden van Kinderen voor het gewenste resultaat zorgt, is het zinvol om de mogelijke invloed of impact in kaart te brengen.

Aan 110 kinderen die deelnemen aan een Raad van Kinderen in verschillende gemeenten is gevraagd in hoeverre zij vinden dat er inspraakmogelijkheden zijn bij hun gemeente. Deze vragenlijst is ingevuld bij aanvang van de deelname aan een Raad van Kinderen. De kinderen hebben hun gemeente op de participatieladder van Pröpper en Steenbeek (1999) gescoord. Duidelijk wordt dat gemeenten ermee bezig zijn, maar meer dan de helft van de kinderen (54.6%) geeft aan te ervaren dat in hun gemeente de inspraak beperkt is en op de ‘onderste twee treden’ van de participatieladder plaatsvindt.

Meer informatie

Bekijk de pagina's van de deelnemende gemeenten en de nieuwsberichten. Bent u geïnteresseerd in wat een Raad van Kinderen voor uw gemeente kan betekenen? Mail ons via gemeenten@missingchapter.org.

Meer informatie
Meer informatie
Raad van Kinderen
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid